Wypowiedzenie umowy najmu - przewodnik

wypowiedzenie umowy najmu

 

Polskie prawo obejmuje zasady lokali mieszkaniowych regulowanych przez Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku. Wszelkie zapisy dotyczące umowy najmu muszą zgadzać się z tą umową. 

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Jeśli umowę najmu zawarto na nieokreślony czas to można ją w każdej chwili wypowiedzieć. Może ono nastąpić z inicjatywy którejkolwiek ze stron oczywiście na określonych warunkach zapisanych w umowie. Ponadto, kiedy w umowie w ogóle nie uwzględniono jej czasu trwania to ją także uznaje się za umowę na czas nieokreślony. W przypadku, kiedy strony nie zawarły konkretnych warunków jej wypowiedzenia to zrywa się ją zachowując terminy ustawowe wypowiedzenia, które są określone w art 673 § 3 Kodeksu cywilnego.

Zobacz wzór na Terazbiznes.pl -  wypowiedzenie umowy najmu mieszkania na czas nieokreślony

 

Wypowiedzenie umowy na czas określony

Wypowiedzenie umowy najmu, która została zawarta na czas określony, może nastąpić przez którąkolwiek ze stron w terminie uwzględnionym w umowie. Tę umowę można także wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym tylko w wyjątkowych przypadkach nie zachowując okresu wypowiedzenia. Powinno przyjmować się zasadę, że zawartą umowę na określony czas nie wypowiada się, chyba że zawarto to w niej podając termin oraz sytuację. Wypowiadając umowę należy podać konkretną przyczynę, aby odpowiednio tę sytuację uzasadnić. W przeciwnym razie wynajmujący ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu utraconych korzyści. Jeśli w umowie nie zawarto klauzuli nt pewnych sytuacji, przez które strona wypowiada umowę to takie wypowiedzenie nie będzie możliwe. Zwykle w dokumencie stosuje się określenie "ważne przyczyny", ale najlepiej, aby dokładnie ten punkt określić.

Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron

Więcej na:  https://biznes.it/wzory-rozwiazania-umowy-najmu-za-porozumieniem-stron/


Elementy wypowiedzenia umowy najmu

Prawidłowo przygotowane wypowiedzenie umowy najmu musi być przedstawione w formie pisemnej i zawierać kilka kluczowych elementów takich jak:

  • miejscowość oraz data sporządzenia,
  • pełne dane strony wypowiadającej daną umowę,
  • pełne dane strony, której umowa będzie wypowiadana,
  • podstawa wypowiedzenia zgodna np. z artykułem Kodeksu cywilnego,
  • wskazanie przedmiotu najmu,
  • uwzględnienie terminu, kiedy umowa nie będzie już obowiązywać,
  • uzasadnienie swojego wypowiedzenia, podanie przyczyny,
  • podpis wypowiadającej strony umowę.

Warto wiedzieć, że można rozwiązać umowę najmu za zgodną obu stron jeszcze przed upływem terminu jej ważności niż została ona wcześniej zawarta. Jeśli jedna strona nie zgodzi się na takie rozwiązanie to ma prawo do negocjowania terminu albo powołania się na przestrzeganie ustawowego terminu. Porozumienie musi być zarówno spisane jak i podpisane przez obie strony. Wypowiedzenie umowy najmu musi być przede wszystkim zgodne z obowiązującym prawem.


Na co zwrócić uwagę sporządzając umowę najmu?

Zgodnie z przepisami, właściciel może wypowiedzieć umowę nie później niż miesiąc naprzód, na koniec kalendarzowego roku, jeśli lokator mimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu sprzecznie z umową albo też niezgodnie z jego przeznaczeniem. Właściciel może także wypowiedzieć umowę, kiedy lokator dopuszcza się powstawaniu szkód albo nawet czyni wręcz w sposób uciążliwy korzystanie z pozostałych lokali. Ponadto właściciel ma prawo podjąć tę czynność, jeżeli jego lokator zalega z terminową zapłatą czynszu lub wciąż używa dany lokal, mimo że wymaga on opóźnienia spowodowanego np. remontem budynku.

Brak komentarzy

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Obsługiwane przez usługę Blogger.