Aneks do umowy najmu nie tylko w celu przedłużenia umowy

aneks do umowy najmu

 

Aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego najczęściej sporządza się w sytuacji, gdy strony umowy zamierzają przedłużyć jej ważność na kolejny okres. Zwykle bowiem umowy najmu obowiązują na czas oznaczony. Inną okolicznością, która wskazuje na konieczność podpisania aneksu do umowy jest wola stron do uchylenia postanowień umowy, wprowadzenia nowych warunków lub zmiany dotychczasowych (np. wysokości czynszu za najem).

 

Umowy najmu lokali są zazwyczaj zawierane na piśmie, niekiedy w formie aktu notarialnego. Zasada ekwiwalentności formy nakazuje, aby w przypadku pisemnej umowy najmu lokalu mieszkalnego także aneks do umowy był sporządzony w formie pisemnej. W przypadku gdy pierwotna umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego, przygotowaniem aneksu do umowy musi się zająć biuro notarialne. W sytuacji gdy umowa nie miała formy aktu notarialnego a była sporządzona na piśmie, można przygotować aneks we własnym zakresie posiłkując się wzorem dostępnym na stronie Terazbiznes.pl -  Aneks do umowy najmu

 

Celem zapewnienia skuteczności umowy oraz zabezpieczenia ważnych interesów stron warto wiedzieć co powinno się znaleźć w aneksie do umowy najmu lokalu mieszkalnego. Istotnym elementem aneksu jest wskazanie umowy, której dotyczy zmiana. Należy to zrobić poprzez przywołanie daty i miejsca zawarcia pierwotnej umowy, jej przedmiotu oraz danych stron, które ją zawarły. Ważne jest aby wskazać dane personalne najemcy oraz wynajmującego wraz z adresem zamieszkania i numerem dowodu osobistego. W przypadku jeśli umowa miała nazwę lub numer to dobrze jest wymienić te elementy w aneksie. Wskazanie danych identyfikujących umowę, której dotyczy aneks może mieć istotne znaczenie przy rozstrzyganiu ewentualnych kwestii spornych. Podpisując pierwszy aneks do umowy najmu należy brać pod uwagę możliwości kolejnego aneksowania, dlatego dobrą praktyką jest nadawanie aneksom numerów. 

Najważniejszym fragmentem aneksu jest część opisująca zmiany wprowadzane do umowy pierwotnej. W związku z tym, że za pomocą aneksu można zmodyfikować niektóre zapisy umowy lub dodać do niej nowe paragrafy, powinna się w nim znaleźć treść wskazująca jednoznacznie, które fragmenty umowy zostają zmienione i w jaki sposób. W przypadku jeśli elementem podlegającym zmianie jest np. wysokość czynszu, można wprowadzić do aneksu treść o następującym brzmieniu "Strony zgodnie ustalają, że czynsz miesięczny za najem określony w § ... w kwocie ... zł, ulega zmianie na kwotę ... zł".

W przypadku gdy chcemy przedłużyć umowę najmu, w treści aneksu można użyć następującego zwrotu "Na mocy niniejszego aneksu strony zgodnie oświadczają, że umowa zawarta w dniu ..... zostaje przedłużona w taki sposób, że obowiązywała będzie nieprzerwanie po terminie zawartym w umowie od dnia ... do dnia ...". Natomiast, wprowadzenie do umowy dodatkowego postanowienia można zrobić za pomocą sformułowania "Strony zgodnie postanawiają dodać do umowy § ... o następującym brzmieniu ...".  

Istotnym zapisem aneksu jest określenie kiedy wchodzi on w życie. Zwykle zmiany w umowach najmu obowiązują od momentu podpisania umowy. Czasami przyjmuje się, że aneks jest ważny po upływie 14 dni od podpisania. Na końcu aneksu powinno się znaleźć sformułowanie, że pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Co ważne, aneks do umowy musi być podpisany przez obydwie strony i dołączony do umowy, stanowiąc jej integralną część. 

 

Najważniejsze elementy aneksu do umowy najmu lokalu mieszkalnego:

  • określenie jakiej umowy dotyczy aneks (numer, data, miejsce podpisania),
  • wskazanie stron aneksu, będących jednocześnie stronami umowy,
  • wskazanie przedmiotu aneksu (umowy),
  • określenie zmian lub dodatkowych postanowień wprowadzanych za pomocą aneksu,
  • data obowiązywania aneksu.

Brak komentarzy

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Obsługiwane przez usługę Blogger.