Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski

Potocznie nazywany jest również umową o zarządzanie firmą, lub umową o zarządzanie. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która zobowiązuje zleceniobiorcę do pełnienia funkcji zarządcy w przedsiębiorstwie. Co do zasady menadżer sprawuje zarząd tylko i wyłącznie na koszt firmy, na rzecz której świadczy wykonywaną pracę, jak również w razie czego nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W kontrakcie menadżerskim mogą zostać zawarte elementy różnego rodzaju umów. Pojawiają się w nim chociażby zobowiązania do starannego wykonywania obowiązków, jak również do określonego rezultatu działań. W kontrakcie menadżerskim może być zawarte nawet kilka elementów umowy o pracę, co może być sugestią o prawno- pracowniczym stosunku pracy. Tak zwana zasada swobody umów daje możliwość obu stronom kontraktu menadżerskiego do stanowienia według własnych preferencji obowiązków i praw, zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy. Głównym założeniem powyższego kontraktu jest samodzielne zarządzanie przedsiębiorstwem przez zatrudnionego w nim menadżera. Czas pracy w tym zawodzie nie jest w żaden sposób odgórnie wyznaczany przez przepisy prawa, natomiast wynagrodzenie w dużej części zależne jest od tego, jakie wyniki osiągnie dany menedżer. Poza tym menadżer nie musi otrzymywać swojego wynagrodzenia comiesięcznie, ale także w innych odstępach czasu, ustalonych wcześniej z pracodawcą.

Najważniejsze składowe kontraktu menedżerskiego:

- przedmiot podpisywanej umowy
- obowiązki każdej ze stron,
- odpowiedzialność menedżera,
- obowiązki menedżera i odpowiednie kryteria oceny jego pracy,
- określony czas trwania umowy,
- wynagrodzenie za pracę i premie uznaniowe,
- składowe socjalne,
- wysokość ewentualnej odprawy.

Pośród kontraktów menedżerskich możemy wyróżnić:

kontrakt menedżerski, który jest podpisywany w firmach państwowych ( taka umowa jest regulowana przepisami prawnymi). Menedżerem w takiej sytuacji może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Ma ona za zadanie określić i przeprowadzić dokładny plan restrukturyzacji firmy, oraz na bieżąco nią zarządzać. Umowa menedżerska zawierana jest na czas trwający nie krócej niż 3 lata. Zleceniodawcą jest w tym wypadku Skarb Państwa. Kontrakt menedżerski w tym wypadku, może zawierać kilka z góry określonych zasad, niemniej jednak w większości jest konstruowany zgodnie z zasadą o swobodzie umów,
kontrakt menedżerski, który jest podpisywany w prywatnych spółkach o charakterze kapitałowym. W tym wypadku całość umowy i jej warunków określana jest tylko i wyłącznie przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę, bez konieczności stosowania się do jakichkolwiek przepisów prawnych. Umowa z menedżerem jest zawierana na czas określony, lub nieokreślony. Niemniej jednak najważniejszym obowiązkiem zleceniodawcy jest terminową wypłata wynagrodzenia menedżerskiego,
Kontrakt menedżerski, zawierany w spółkach Skarbu Państwa o charakterze jednoosobowym. W tym przypadku musi zostać stworzony plan dotyczący restrukturyzacji, oraz przygotowania, jak również zrealizowania prywatyzacji przedsiębiorstwa,
umowa menedżerska odnośnie zarządzania majątkiem, dotyczącym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.Plusy kontraktu menedżerskiego:

- możliwość dowolnego formułowania warunków umowy zarówno od strony zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy,
- kontakt menedżerski może być zawarty na zasadach normalnej umowy o pracę, lub umowy odnoszącej się do prawa cywilnego,
- niezależność osoby pełniącej funkcję menedżera przedsiębiorstwa,
- możliwość ustalania swoich przywilejów i zakresu obowiązków przez menedżera,
nieokreślony czas wykonywania pracy,
- stała pensja menedżera z możliwością wypracowania premii uznaniowej,
wysoka odprawa dla menedżera.

Minusy kontraktu menedżerskiego:

- opodatkowanie dochodów na takich samych zasadach, jak w przypadku zwykłego pracownika. Oznacza to, że są zmuszeni opłacać podatek w najwyższej możliwej kwocie,
- zakaz pracy w konkurencyjnych firmach, który może dotyczyć zarówno okresu świadczenia pracy na rzecz przedsiębiorstwa, jak również po jego zakończeniu,
- w razie jakiejkolwiek szkody dla przedsiębiorstwa, którą spowodował menedżer, ponosi on pełną odpowiedzialność. Oznacza to, że odpowiada zarówno za szkodę rzeczywistą dla przedsiębiorstwa, jak również za korzyści, które mógłby osiągnąć poszkodowany w razie gdyby nie zaistniała żadna szkoda że strony menedżera.
- Brak ochrony menedżera że strony prawa pracy ( nie ma prawa do płatnego urlopu, a także nie dotyczy go minimalne wynagrodzenie),
- możliwość bardzo szybkiego rozwiązania umowy menedżerskiej, co nie daje mu stabilności w zatrudnieniu.
Obsługiwane przez usługę Blogger.